Zamknij
- prowadzenie zajęć dla dzieci przedszkolnych, dostosowanie form i metod pracy do możliwości danej grupy wiekowej, indywidualizowanie pracy z dziećmi zarówno zdolnymi jak i również posiadającymi określone trudności - prowadzenie dziennika zajęć (zapisów dziennych)
StPr/22/3198
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 300 PLN

Miejsce pracy; Koronowo Obowiązki nauczyciela 1. Rzetelnie realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i rewalidacyjne wynikające z planu pracy ośrodka, Szkół oraz programów przedmiotowych (zajęć specjalistycznych). 2. Jest odpowiedzialny za poziom i wyniki swojej pracy zgodnie z obowiązkami programowymi nauczania, dąży do pełni rozwoju osobowości ucznia. 3. Odpowiada za prawidłowy przebieg procesu nauczania uczenia się w oparciu o różnorodne metody i formy pracy zarówno z uczniem uzdolnionym jak i mającym trudności w nauce. 4. Dobiera i stosuje właściwe metody postępowania z uczniem zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej. 5. Uwzględnia ustalenia wynikające z badań metodycznych, psychologicznych i pedagogicznych. 6. Współdziała z innymi nauczycielami, specjalistami (instruktor widzenia, instruktor orientacji przestrzeni, instruktor gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, nauczyciel logopeda, bibliotekarz ...). 7. Odpowiada za życie, zdrowie, bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 8. Bezstronnie i obiektywnie dokonuje oceny uczniów oraz sprawiedliwie traktuje wszystkich uczniów, udziela im pomocy w przezwyciężaniu trudności szkolnych. 9. Rozbudza i rozwija zainteresowania uczniów, przygotowuje do udziału w quizach, konkursach przedmiotowych 10. Sukcesywnie organizuje swój warsztat pracy, dba o pomoce naukowe, sprzęt szkolny. 11. Systematycznie doskonali swoje umiejętności pedagogiczne poprzez m.in. samokształcenie, udział w konferencjach w szkole i poza szkołą, konsultacje z doradcami metodycznymi 12. Aktywnie i twórczo uczestniczy w posiedzeniach rady pedagogicznej, zespołach przedmiotowych (problemowych), uczestniczy w pracach komisji egzaminacyjnych. 13. Aktywnie wypełnia obowiązki podczas dyżuru w przerwach między lekcyjnych. 14. Prowadzi dokumentację realizacji zajęć. 15. Kształci i wychowuje dzieci i młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka ; dba o kształcenie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 16. Pisemnie opracowuje na każdy okres (semestr) roku szkolnego plany wynikowe zgodne z obowiązującym programem nauczania i wychowania. 17. Sporządza pisemne (ramowe) plany metodyczne (zajęć) w okresie pierwszych lat pracy (do oceny zawodowej). 18. Obowiązany jest do realizacji innych zadań wynikających ze statutu szkół i zadań statutowych ośrodka wymiar etatu 10/18
StPr/22/3165
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 1 710 PLN