Zamknij

Nauczyciel rewalidant (nr 3165)

Nr oferty: StPr/22/3165Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: 86-010 Koronowo, powiat: bydgoski, woj: kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków: Miejsce pracy; Koronowo Obowiązki nauczyciela 1. Rzetelnie realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i rewalidacyjne wynikające z planu pracy ośrodka, Szkół oraz programów przedmiotowych (zajęć specjalistycznych). 2. Jest odpowiedzialny za poziom i wyniki swojej pracy zgodnie z obowiązkami programowymi nauczania, dąży do pełni rozwoju osobowości ucznia. 3. Odpowiada za prawidłowy przebieg procesu nauczania uczenia się w oparciu o różnorodne metody i formy pracy zarówno z uczniem uzdolnionym jak i mającym trudności w nauce. 4. Dobiera i stosuje właściwe metody postępowania z uczniem zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej. 5. Uwzględnia ustalenia wynikające z badań metodycznych, psychologicznych i pedagogicznych. 6. Współdziała z innymi nauczycielami, specjalistami (instruktor widzenia, instruktor orientacji przestrzeni, instruktor gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, nauczyciel logopeda, bibliotekarz ...). 7. Odpowiada za życie, zdrowie, bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 8. Bezstronnie i obiektywnie dokonuje oceny uczniów oraz sprawiedliwie traktuje wszystkich uczniów, udziela im pomocy w przezwyciężaniu trudności szkolnych. 9. Rozbudza i rozwija zainteresowania uczniów, przygotowuje do udziału w quizach, konkursach przedmiotowych 10. Sukcesywnie organizuje swój warsztat pracy, dba o pomoce naukowe, sprzęt szkolny. 11. Systematycznie doskonali swoje umiejętności pedagogiczne poprzez m.in. samokształcenie, udział w konferencjach w szkole i poza szkołą, konsultacje z doradcami metodycznymi 12. Aktywnie i twórczo uczestniczy w posiedzeniach rady pedagogicznej, zespołach przedmiotowych (problemowych), uczestniczy w pracach komisji egzaminacyjnych. 13. Aktywnie wypełnia obowiązki podczas dyżuru w przerwach między lekcyjnych. 14. Prowadzi dokumentację realizacji zajęć. 15. Kształci i wychowuje dzieci i młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka ; dba o kształcenie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 16. Pisemnie opracowuje na każdy okres (semestr) roku szkolnego plany wynikowe zgodne z obowiązującym programem nauczania i wychowania. 17. Sporządza pisemne (ramowe) plany metodyczne (zajęć) w okresie pierwszych lat pracy (do oceny zawodowej). 18. Obowiązany jest do realizacji innych zadań wynikających ze statutu szkół i zadań statutowych ośrodka wymiar etatu 10/18
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 0.56
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 22.4
Data rozpoczęcia: 01.09.2022
Wynagrodzenie brutto: od 1 710 PLN
System wynagradzania: Czasowo-premiowy ze staw. mies
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: Wyższe pedagogiczne Wymagania niezbędne: 1. Wykształcenie wyższe w zakresie terapii pedagogicznej, rehabilitacji ruchowej ,terapii behawioralnej przygotowanie pedagogiczne oraz studia podyplomowe z zakresu tyflopedagogiki oraz oligofrenopedagogiki 2. Obywatelstwo polskie, 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 4. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, Wymagania dodatkowe: 1. Dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność. 2. Wysoka kultura osobista.
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: KUJAWSKO-POMORSKI SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SŁABO WIDZĄCEJ I NIEWIDOMEJ IM. LOUISA BRAILLE"A W BYDGOSZCZY
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: Zygmunta Krasińskiego 10, 85-008 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-
  Osoba do kontaktu:
  Numer telefonu:
  E-mail:
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem Nabór na stanowisko Nauczyciel rewalidant w terminie do 16 sierpnia 2022 roku w kadrach K-P SOSW nr 1 ( w godz. od 8.00 do 14.00.) lub pocztą na adres: Kujaw
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  - prowadzenie zajęć dla dzieci przedszkolnych, dostosowanie form i metod pracy do możliwości danej grupy wiekowej, indywidualizowanie pracy z dziećmi zarówno zdolnymi jak i również posiadającymi określone trudności - prowadzenie dziennika zajęć (zapisów dziennych)
  StPr/22/3198
  data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
  wynagrodzenie od od 3 300 PLN

  Miejsce pracy; Koronowo Obowiązki nauczyciela 1. Rzetelnie realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i rewalidacyjne wynikające z planu pracy ośrodka, Szkół oraz programów przedmiotowych (zajęć specjalistycznych). 2. Jest odpowiedzialny za poziom i wyniki swojej pracy zgodnie z obowiązkami programowymi nauczania, dąży do pełni rozwoju osobowości ucznia. 3. Odpowiada za prawidłowy przebieg procesu nauczania uczenia się w oparciu o różnorodne metody i formy pracy zarówno z uczniem uzdolnionym jak i mającym trudności w nauce. 4. Dobiera i stosuje właściwe metody postępowania z uczniem zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej. 5. Uwzględnia ustalenia wynikające z badań metodycznych, psychologicznych i pedagogicznych. 6. Współdziała z innymi nauczycielami, specjalistami (instruktor widzenia, instruktor orientacji przestrzeni, instruktor gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, nauczyciel logopeda, bibliotekarz ...). 7. Odpowiada za życie, zdrowie, bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 8. Bezstronnie i obiektywnie dokonuje oceny uczniów oraz sprawiedliwie traktuje wszystkich uczniów, udziela im pomocy w przezwyciężaniu trudności szkolnych. 9. Rozbudza i rozwija zainteresowania uczniów, przygotowuje do udziału w quizach, konkursach przedmiotowych 10. Sukcesywnie organizuje swój warsztat pracy, dba o pomoce naukowe, sprzęt szkolny. 11. Systematycznie doskonali swoje umiejętności pedagogiczne poprzez m.in. samokształcenie, udział w konferencjach w szkole i poza szkołą, konsultacje z doradcami metodycznymi 12. Aktywnie i twórczo uczestniczy w posiedzeniach rady pedagogicznej, zespołach przedmiotowych (problemowych), uczestniczy w pracach komisji egzaminacyjnych. 13. Aktywnie wypełnia obowiązki podczas dyżuru w przerwach między lekcyjnych. 14. Prowadzi dokumentację realizacji zajęć. 15. Kształci i wychowuje dzieci i młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka ; dba o kształcenie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 16. Pisemnie opracowuje na każdy okres (semestr) roku szkolnego plany wynikowe zgodne z obowiązującym programem nauczania i wychowania. 17. Sporządza pisemne (ramowe) plany metodyczne (zajęć) w okresie pierwszych lat pracy (do oceny zawodowej). 18. Obowiązany jest do realizacji innych zadań wynikających ze statutu szkół i zadań statutowych ośrodka wymiar etatu 10/18
  StPr/22/3165
  data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
  wynagrodzenie od od 1 710 PLN