Zamknij

Jest odpowiedź ministerstwa w sprawie Koronowa

10:05, 17.03.2018 | Igor Nigmański
REKLAMA
Skomentuj
Czy jeszcze kiedyś tymi torami pojedzie pociąg? fot. IN

Pomysł budowy linii kolejowej do Koronowa znowu pojawia się w publicznym obiegu. Głos w sprawie zajęło Ministerstwo Infrastruktury.

Wszystko za sprawą posła Łukasza Schreibera (Prawo i Sprawiedliwość), który na początku lutego złożył interpelację do ministerstwa. Chodziło o możliwość połączenia Koronowa z Maksymilianowem linią kolejową oraz modernizację nieczynnej linii do Tucholi. Według polityka, pozwoliłoby to na ożywienie społeczno-gospodarcze miejscowości wzdłuż linii kolejowej nr 241, skrócenie czasu podróży z Bydgoszczy do Tucholi o kilkadziesiąt minut oraz powstałby alternatywny wobec linii kolejowej nr 201 szlak łączący Bydgoszcz z Tucholą. Łukasz Schreiber zadał konkretne pytania. Pytał o możliwe ramy realizacji, o wsparcie rządu dla przedsięwzięcia oraz o działania jakie powinny podjąć samorządy.

15 marca pojawiła się odpowiedź. Udzielił ją Andrzej Bittel - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Poniżej przedstawiamy jej pełną treść:

W perspektywie finansowej 2014 – 2020 PKP Polskie Linie Kolejowe SA (PKP PLK SA) nie planują prac związanych z modernizacją linii kolejowej nr 241 oraz budową nowej linii kolejowej Maksymilianowo – Koronowo. Zadania inwestycyjne w ww. zakresie nie są ujęte na liście projektów w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), Krajowym Programie Kolejowym do 2023 r. oraz nie zostały wpisane do Kontraktu Terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (zarówno na listę podstawową jak i warunkową). W związku z powyższym nie ma możliwości finansowania takich prac ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (POIiŚ). W zakresie Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) dysponentami środków są Urzędy Marszałkowskie poszczególnych województw i to od ich decyzji zależy wybór projektów do realizacji w ramach tych programów. Dodatkowo, z uwagi na wykorzystanie całej obecnie dostępnej alokacji, nie jest możliwe zapewnienie finansowania przedmiotowego zadania ze środków krajowych.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że PKP PLK SA prowadzi obecnie prace planistyczne związane z nową perspektywą finansową po 2020 roku. Zakładanym efektem powyższych prac będzie lista projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji w kolejnych latach. Po zakończeniu prac wskazane zostaną projekty, które na podstawie analiz najlepiej wpisują się w sieciowy charakter transportu kolejowego, a tym samym mogą istotnie przyczynić się do zwiększania liczby pasażerów oraz przewożonych ładunków towarowych. Jednakże z informacji przekazanych przez PKP PLK SA wynika, że w toku prowadzonych prac Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (odpowiedzialny za organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa) nie zgłosił prac na linii kolejowej nr 241 oraz budowy nowej linii Maksymilianowo – Koronowo jako potencjalnych projektów inwestycyjnych. Ponadto należy podkreślić, że ostateczna lista projektów będzie także uwarunkowana dostępnością środków finansowych.

Uprzejmie informuję, że w obecnej perspektywie finansowej planowana jest realizacja projektów inwestycyjnych obejmujących swoim zakresem trasę Maksymilianowo – Wierzchucin – Tuchola. Na linii kolejowej nr 201 realizowany będzie w ramach POIiŚ projekt pn. „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”, który obecnie znajduje się na etapie przygotowawczym. W jego zakres rzeczowy wchodzi budowa drugiego toru m.in. na odcinku Maksymilianowo – Wierzchucin oraz elektryfikacja linii nr 201. Wpłynie to pozytywnie na zwiększenie przepustowości oraz poprawi warunki prowadzenia ruchu. Dodatkowo w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego planowany jest do realizacji projekt pn. „Prace na linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudziądz – Tuchola – granica województwa”. Dla tego projektu przygotowywana jest obecnie dokumentacja studialna, która określi dokładny zakres rzeczowy prac. Realizacja ww. projektów wpłynie pozytywnie na skrócenie czasu podróży na trasie Bydgoszcz – Maksymilianowo – Wierzchucin – Tuchola.

Obecnie prowadzone są również prace nad studium wykonalności w ramach projektu pn. „Prace na pozostałych liniach kolejowych należących do alternatywnego ciągu transportowego Bydgoszcz – Trójmiasto i liniach stycznych oraz chojnickim węźle kolejowym”. Wśród linii kolejowych objętych zakresem prac studialnych będzie linia kolejowa nr 208 na odcinku Wierzchucin – Tuchola. Przeanalizowana zostanie m.in. możliwość elektryfikacji ww. odcinka linii nr 208. Ewentualna elektryfikacja tej linii stworzyłaby możliwość wykorzystywania trakcji elektrycznej w relacji Bydgoszcz – Maksymilianowo – Wierzchucin – Tuchola i pozwoliłaby na dalszą poprawę połączeń pasażerskich na ww. odcinku poprzez skrócenie czasu przejazdu pociągów.

Jak wskazuje PKP PLK SA proponowany ciąg Maksymilianowo – Koronowo – Tuchola (przez linię nr 241 oraz nową linię Maksymilianowo – Koronowo) miałby długość zbliżoną do istniejącej obecnie trasy Maksymilianowo – Wierzchucin – Tuchola, a ze względu na niekorzystną geometrię linii kolejowej nr 241 trudne byłoby osiągnięcie na niej maksymalnych prędkości na poziomie takim jak na liniach kolejowych nr 201 i 208. Biorąc zatem pod uwagę inwestycje planowane na obecnie istniejącym ciągu linii 201 i 208 oraz geometrię linii nr 241, osiągnięcie krótszego czasu jazdy do Tucholi po linii nr 241 wymagałoby znacznych korekt geometrii linii, co skutkowałoby wysokim kosztem takich prac. Ponadto po modernizacji linii nr 201 około 2/3 odcinka Maksymilianowo – Tuchola będzie dwutorowe, co wpłynie na poprawę przepustowości linii i w efekcie skrócenie czasu jazdy z uwagi na brak konieczności oczekiwania pociągów na krzyżowania oraz na punktualność pociągów.

Odnosząc się do kwestii możliwej współpracy pomiędzy zarządcą infrastruktury a samorządami lokalnymi uprzejmie informuję, że w ocenie Ministerstwa Infrastruktury pierwszym krokiem powinno być zlecenie i sfinansowanie opracowania studium wykonalności przez samorządy. Studium takie wykaże czy proponowana inwestycja jest efektywna ekonomicznie oraz pozwoli na identyfikację zapotrzebowania i planów ewentualnego wykorzystania takiego połączenia przez organizatorów transportu. W przypadku pozytywnych wyników studium wykonalności następnym krokiem powinno być podjęcie współpracy z PKP PLK SA w celu zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia np. z RPO.

(Igor Nigmański)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (1)

R. AR. A

2 0

Przez Koronowo jeździł pociąg tyle lat i się opłacało, miejscowość się obecnie nie rozwija, do szkół nik nie chce chodzić, młodzież nie ma co robić, są tylko nowe markety a władza tylko garnie pod siebie.. Więcej zaangażowania i pracy a więcej osób będzie wiedziało gdzie jest Koronowo i chętnie będą odwiedzać miejscowość. 11:40, 20.04.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

© koronowo.net.pl | Prawa zastrzeżone